(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីណែនាំ និងពន្យល់បន្ថែមទៀត ដល់អ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប៉ាតង់ ប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់ អំពីរបៀបរបបនៃការបង់ពន្ធនេះ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទាំងស្រុង៖