(ភ្នំពេញ)៖ វគ្គសិក្សាថ្មី ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

បេសកម្មរបស់ ELT គឺដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធី សិក្សាភាសាអង់គ្លេស តាមបែបអាមេរិចកាំង ដែលធ្វើអោយ សិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិនានា អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី។

ELT មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា
• ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅសំរាប់សិស្សគ្រប់វ័យ និង មន្ត្រីរាជការ
• ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ
• ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញអាន និងសរសេរ
• ថ្នាក់កុំព្យូទ័រផ្នែករដ្ឋបាល និង គណនេយ្យ
• មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
• ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សានៅបរទេស (TOFEL iBT Preparation)

*សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ចាប់ពី៤៥០ ឡើងទៅអាចទៅសិក្សានៅមហា វិទ្យាល័យ East Los Angeles college និង ៥០០ ឡើងទៅអាចទទួល អាហារូបករណ៏ពី ៤០០-២០០០០ ដុល្លារទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ The College of St.Catherine.USA
សំគាល់:   សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សាតាមសាលារដ្ឋបាន
ទីតាំងទី១  សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 012 872 630
ទីតាំងទី២  សង្កាត់បឹងកក់១ 012 900 242
ទីតាំងទី៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ 092 336 602