(តាកែវ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣០នាក់បន្ថែមទៀត។

ជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ ក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺទាំងនេះផងដែរ។

ដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖